ثبت سفارش پروژه

با توجه به اهداف که مجموعه‌ی ما دنبال می کند، ثبت و انجام پروژه‌های به دو صورت امکان پذیر می باشد

1- ثبت سفارش دانشگاهی( آکادمیک) : این نوع سفارش با محوریت آموزشی صورت می‌پذیرد و تمامی مراحل انجام پروژه در قالب یک فایل به کارفرما ارایه می شود و در صورت نیاز به دانشجو آموزش داده می‌شود.

.2- ثبت سفارش پروژه های صنعتی ( صاحبان صنایع و مشاغل ) : این نوع سفارش با محوریت پروژه های کاری و اجرایی توسط کارفرما یا مجری انجام می پذیرد.

لطفا با مشخص کردن نوع ثبت سفارش،  در کادر های زیر تیم فنی ما را در جهت انجام پروژه اطلاع دهید.